ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Ο παρόν δικτυακός τόπος έχει διαμορφωθεί από την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού» (εφεξής LEGRAND), με αρ.μητρώου Α.Ε. 13126/01/ΑΤ/Β/86/44, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 184Α, mail : legrand.helliniki@legrand.com.gr , Α.Φ.Μ. 094023559

Διευθυντής Έκδοσης : Γ. Τάντουλος

Ο παρόν δικτυακός τόπος έχει αποτελέσει αντικείμενο γνωστοποίησης στης Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, κατ’ εφαρμογή του νόμου υπ' αριθ. 2472/1997 σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει σήμερα μετά από διαδοχικές τροποποιήσεις και δη του νόμου με αριθμό 3471/2006 σχετικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών.

Ο δικτυακός τόπος www.legrand.gr διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι χρήστες που επισκέπτονται το δικτυακό τόπο από το εξωτερικό, πρέπει να βεβαιωθούν για την τήρηση των νόμων που ισχύουν κατά τόπους.

Δεδομένου ότι οι νομικές πληροφορίες μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση, σας συνιστούμε να τις συμβουλεύεστε τακτικά. Τελευταία ενημέρωση : Οκτώβριος 2008. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο όμιλος LEGRAND κατέχει, διατηρεί και επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος ιδιοκτησίας, ιδίως πνευματικής, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων αναπαραγωγής του παρόντος δικτυακού τόπου και των στοιχείων που περιλαμβάνει. Τα εμπορικά σήματα που αναφέρονται στον παρόντα δικτυακό τόπο (μη εξαντλητικός κατάλογος : Legrand©, Galea Life™, Mosaic™, Plexo™, κ.λπ.) αποτελούν νόμιμα κατοχυρωμένα και προστατευόμενα σήματα. Όλα τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας, λογότυπα, κείμενα, σελιδοποιήσεις, οπτικό υλικό, φωτογραφίες, γραφικές παραστάσεις, εικονίδια και κάθε άλλο διακριτικό στοιχείο που περιλαμβάνεται στη σελίδες του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί αποκλειστική ιδιοκτησία της LEGRAND. Κατ’ εφαρμογή του νόμου με αριθμό 2121/1993 σχετικά με τα δικαιώματα του δημιουργού και του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, οιαδήποτε αναπαράσταση ή αναπαραγωγή είτε εξ’ ολοκλήρου είτε εν μέρει, για συλλογική χρήση, σε οποιοδήποτε μέσο και ανεξαρτήτως της μεθόδου, απαγορεύεται ρητώς χωρίς την έγγραφη εξουσιοδότηση της Legrand ή αυτών που έλκουν δικαιώματα από εκείνη ή των δικαιοδόχων της. Τυχόν παραβίαση των εν λόγω δικαιωμάτων αποτελεί επομένως παράνομη χρήση ή / και απομίμηση και επισύρει κυρώσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου.

ΡΗΤΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ:

Μολονότι η LEGRAND προσπαθεί να παρέχει αξιόπιστο περιεχόμενο, και παρά τη μέριμνά της κατά τη σύνταξη των κειμένων και τη δημοσίευση των φωτογραφιών, ενδέχεται να υπάρχουν σφάλματα στις πληροφορίες που παρουσιάζονται στον παρόντα δικτυακό τόπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται η LEGRAND για άμεση ή έμμεση ζημία που ενδέχεται να προκληθεί από την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο ή από τη χρήση των πληροφοριών που παρουσιάζει (π.χ. : σφάλματα, παραλήψεις, μη δυνατότητα πρόσβασης, απώλειες δεδομένων, φθορές, καταστροφές ή υιοί που θα μπορούσαν να πλήξουν τον εξοπλισμό πληροφορικής του χρήστη). Κατά συνέπεια, ο χρήστης αναγνωρίζει ότι χρησιμοποιεί τις εν λόγω πληροφορίες υπό την αποκλειστική του ευθύνη και καλείται να προβαίνει σε όλους τους απαραίτητους ελέγχους.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΟΥ

Η LEGRAND δεν διαθέτει κανένα μέσο ελέγχου των δικτυακών τόπων τρίτων. Η LEGRAND και οι θυγατρικές της αρνούνται ρητά οιαδήποτε ευθύνη σχετικά με το περιεχόμενο των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουν οι σύνδεσμοι. Οι σύνδεσμοι αυτοί προτείνονται στους χρήστες του δικτυακού τόπου LEGRAND ή των δικτυακών τόπων των θυγατρικών της και συνδεδεμένων επιχειρήσεών της ως υπηρεσία. Η απόφαση χρήσης των συνδέσμων αυτών εναπόκειται αποκλειστικά στους χρήστες. Σας υπενθυμίζουμε εξάλλου ότι οι δικτυακοί τόποι μη συνδεδεμένων επιχειρήσεων υπόκεινται σε δικούς τους όρους χρήσης.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Φύση των δεδομένων που αφορά: Με τον όρο «προσωπικά δεδομένα» νοείται κάθε δεδομένο που αφορά ένα πρόσωπο και επιτρέπει την αναγνώρισή του. Τα δεδομένα αυτά περιλαμβάνουν τα ονόματα, τους αριθμούς τηλεφώνου, τις ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις

Χρήση των δεδομένων που συλλέγονται: Τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά εσωτερικά από την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού» και δεν θα αποτελέσουν αντικείμενο καμίας εμπορικής εκμετάλλευσης ούτε και θα μεταβιβαστούν ή εκχωρηθούν σε οιονδήποτε για εμπορικούς σκοπούς ή στα πλαίσια προσέλκυσης πελατών. Η LEGRAND μπορεί ενδεχομένως να μοιραστεί αυτά τα δεδομένα, να τα θέσει στη διάθεση ή να τα μεταβιβάσει σε άλλες εταιρίες του ομίλου LEGRAND στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα (με την προϋπόθεση ότι η LEGRAND θα συμμορφωθεί με τους ισχύοντες νόμους σε θέματα προστασίας των δεδομένων). Οι εταιρίες που ανήκουν στον όμιλο LEGRAND είναι η LEGRAND Γαλλίας καθώς και κάθε νομικό πρόσωπο, εταιρία ή επιχείρηση της οποίας η πλειονότητα των μετοχών ή το μεγαλύτερο μέρος των ίδιων κεφαλαίων ανήκουν άμεσα ή έμμεσα στη LEGRAND Γαλλίας. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND και οι εταιρείες του ομίλου LEGRAND (σε περίπτωση διαβίβασης ως ανωτέρω του αρχείου προσωπικών δεδομένων) δεν θα χρησιμοποιήσουν τα Προσωπικά σας Δεδομένα παρά μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται κατωτέρω και υπόκεινται και θα υπόκεινται σε αυστηρές πολιτικές και όρους χρήσης όσον αφορά τη χρήση και την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND επιθυμεί να συλλέξει, να διατηρήσει και να χρησιμοποιήσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς :
- για να παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών όπως η εγγύηση και οι υπηρεσίες μετά την πώληση,
- για να διευκολύνει και να επεξεργάζεται τις αναζητήσεις και τα αιτήματα πληροφοριών σας σχετικά με τη LEGRAND, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της,
- για να σας παρέχει τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της LEGRAND,
- για να γνωρίζει τη γνώμη σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της LEGRAND (διεξαγωγή δημοσκοπήσεων για τα προϊόντα),
- για τη διοργάνωση εκδηλώσεων και άλλων προωθητικών προσφορών,
- για να απευθυνθεί ενδεχομένως σε εσάς εάν η υποψηφιότητά σας αντιστοιχεί στο επιθυμητό προφίλ κάποιας θέσης εργασίας που δημοσιεύει η LEGRAND σε κάποιον από τους δικτυακούς της τόπους.


Έλλειψη πληροφοριών: Γενικά, μπορείτε να επισκέπτεστε τους δικτυακούς τόπους της LEGRAND χωρίς να απαιτείται να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Ωστόσο, τα πεδία που σηματοδοτούνται με ένα αστερίσκο σας υποδεικνύουν ότι ορισμένες φορές απαιτούνται κάποιες ελάχιστες πληροφορίες. Η μη συμπλήρωση αυτών των πεδίων μπορεί να προκαλέσει την αδυναμία της LEGRAND να σας παρέχει πρόσβαση σε κάποιες πληροφορίες ή υπηρεσίες.


Ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των δεδομένων που συλλέγονται: Η LEGRAND έχει λάβει μέτρα φυσικής, ηλεκτρονικής και διοικητικής προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία για να προστατέψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα. Μόνο ένας μικρός αριθμός εξουσιοδοτημένων ατόμων έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά.


Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά δεδομένα: Οιαδήποτε προσωπική πληροφορία την οποία ενδέχεται να κοινοποιήσετε στην «ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Ηλεκτρολογικού Υλικού» εντάσσεται σε αρχείο προσωπικών δεδομένων που έχει νομίμως συσταθεί και γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2472/1997, όπως ισχύει σήμερα.

Στο πλαίσιο αυτό, διαθέτετε δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν, κατ’ άρθρα 11, 12 και 13 του νόμου 2472/1997.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα αυτά, ανά πάσα στιγμή, μπορείτε να απευθύνετε το αίτημά σας ταχυδρομικά στην διεύθυνση "ΕΛΛΗΝΙΚΗ LEGRAND,Λ. Κηφισίας 184Α, 152 31 Χαλάνδρι, Αθήνα" ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση legrand.helliniki@legrand.com.gr ή στο τηλέφωνο 210 6797 500.